เลือกวิชาเลือก


1 ท22203 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
รับสมัคร: ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11
สถานที่: 514
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูวิมลรัตน์ ขัดสุรินทร์

สมาชิก 2 /25 คน
ปิดรับสมัคร

2 ท22204 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
รับสมัคร: ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11
สถานที่: ห้องสมุด
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูธัชกร จับใจครู

สมาชิก 6 /25 คน
ปิดรับสมัคร

3 ท22204 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
รับสมัคร: ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11
สถานที่: 245
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูประภาพร อัตมะ

สมาชิก 15 /25 คน
ปิดรับสมัคร

4 ว20203 การใช้โปแกรมเพื่อการนำเสนอผลงาน
รับสมัคร: ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11
สถานที่: 222
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูเบญจมาศ สิยะวณิช

สมาชิก 22 /25 คน
ปิดรับสมัคร

5 ว20211 การตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น
รับสมัคร: ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11
สถานที่: 216
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์

สมาชิก 25 /25 คน
ปิดรับสมัคร

6 ส20216 กฎหมายน่ารู้
รับสมัคร: ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11
สถานที่: 423
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูอัญชลี ขาเลศักดิ์

สมาชิก 25 /25 คน
ปิดรับสมัคร

7 ศ20234 การแสดงพื้นบ้าน
รับสมัคร: ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11
สถานที่: นาฏศิลป์1
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูสุกันยา อินทิม

สมาชิก 18 /25 คน
ปิดรับสมัคร

8 ง22202 ผลิตภัณฑ์กระดาษด้วยการสาน
รับสมัคร: ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11
สถานที่: 623
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูวิลาวัลย์ วิเศษโวหาร

สมาชิก 13 /25 คน
ปิดรับสมัคร

9 ง22223 การประดิษฐ์ดอกไม้
รับสมัคร: ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11
สถานที่: เกษตร 3
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูศิริเพ็ญ ดอนน้อยหน่า

สมาชิก 22 /25 คน
ปิดรับสมัคร

10 ง22242 ไฟฟ้าพื้นฐาน
รับสมัคร: ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11
สถานที่: อุต 1
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูนิกร ชัยชนะพงษ์

สมาชิก 35 /25 คน
ปิดรับสมัคร