เลือกวิชาเลือก


1 ท21203 การเขียน
รับสมัคร: ม.1
สถานที่: 533
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูวิมลรัตน์ ขัดสุรินทร์

สมาชิก 8 /32 คน
ลงทะเบียน

2 ท21204 การใช้ห้องสมุด2
รับสมัคร: ม.1
สถานที่: ห้องสมุด
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูธัชกร จับใจนาย

สมาชิก 32 /32 คน
ปิดรับสมัคร

3 ท21204 การใช้ห้องสมุด2
รับสมัคร: ม.1
สถานที่: ห้้องสมุด
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูประภาพร อัตมะ

สมาชิก 32 /32 คน
ปิดรับสมัคร

4 ส20214 สารสนเทศภูมิศาสตร์
รับสมัคร: ม.1
สถานที่: 246
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูสิงห์ทอง ชาวคำเขต

สมาชิก 34 /32 คน
ปิดรับสมัคร

5 ง21204 การวางแผนทางการเงิน
รับสมัคร: ม.1
สถานที่: 622
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูแว่นแก้ว สิมณี

สมาชิก 32 /32 คน
ปิดรับสมัคร

6 ส20205 โลกของเรา
รับสมัคร: ม.1
สถานที่: 435
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูธวัชชัย ยะถา

สมาชิก 32 /32 คน
ปิดรับสมัคร

7 ศ20232 นาฏศิลป์เบื้องต้น
รับสมัคร: ม.1
สถานที่: นาฏศิลป์ 1
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางสุกันยา อินทิม

สมาชิก 18 /32 คน
ลงทะเบียน

8 ท22203 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
รับสมัคร: ม.2
สถานที่: 515
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางสาวอาณดา อ่อนน้อม

สมาชิก 22 /18 คน
ปิดรับสมัคร

9 ท22204 การค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ 2
รับสมัคร: ม.2
สถานที่: ห้องสมุด
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางสาวธัชกร จับใจนาย

สมาชิก 13 /18 คน
ลงทะเบียน

10 ท22204 การค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ 2
รับสมัคร: ม.2
สถานที่: ห้องสมุด
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางสาวประภาพร อัตมะ

สมาชิก 18 /18 คน
ปิดรับสมัคร