เลือกวิชาเลือก


1 ท22101 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
รับสมัคร: ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11
สถานที่: 536
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางปริศนา นิเท

สมาชิก 16 /27 คน
ปิดรับสมัคร

2 ท22202 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
รับสมัคร: ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11
สถานที่: 622
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางสาวประภาพร อัตมะ

สมาชิก 27 /27 คน
ปิดรับสมัคร

3 ท22202 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
รับสมัคร: ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11
สถานที่: ห้องสมุด
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางสาวธัชกร จับใจนาย

สมาชิก 28 /27 คน
ปิดรับสมัคร

4 ว20203 การใช้งาน Google App Education
รับสมัคร: ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11
สถานที่: 222
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นายเธียรวิชญ์ อัครศิริโชติวงค์

สมาชิก 20 /27 คน
ปิดรับสมัคร

5 ง22221 การแกะสลักและจัดตกแต่งอาหาร
รับสมัคร: ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11
สถานที่: เกษตร 3
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางสาววรินทร กาบสนิท

สมาชิก 24 /27 คน
ปิดรับสมัคร

6 ง22241 ไฟฟ้าพื้นฐาน
รับสมัคร: ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11
สถานที่: อุต2
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นายภูดินันท์ รอดเกิด

สมาชิก 27 /27 คน
ปิดรับสมัคร

7 ง20261 การจัดสวนในภาชนะ
รับสมัคร: ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11
สถานที่: เกษตร 1
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางสาวกาญจนา เกตุอินทร์

สมาชิก 27 /27 คน
ปิดรับสมัคร

8 ศ20223 ดนตรีสากลปฏิบัติ
รับสมัคร: ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11
สถานที่: นาฏศิลป์ 2
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางสาวอวยพร อารีโกเศศ

สมาชิก 24 /27 คน
ปิดรับสมัคร

9 ท23201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
รับสมัคร: ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8 , ม.3/9 , ม.3/10 , ม.3/11
สถานที่: 535
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นายเฉลิมพล ทรายหมอ

สมาชิก 29 /24 คน
ปิดรับสมัคร

10 ง23222 พื้นฐานงานใบตอง
รับสมัคร: ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8 , ม.3/9 , ม.3/10 , ม.3/11
สถานที่: คหกรรม 1
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางวิมล ปัญญานันวงศ์

สมาชิก 15 /24 คน
ปิดรับสมัคร