ติดต่อ กรณีพบปัญหาในการใช้งาน


กลุ่มงานกระบวนการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ 053-771645
(ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8:30 น.-16:30 น.)

ม.1, ม.2  ติดต่อ ครูอติคุณ นมเนย 093 - 1371783
ม.3, ม.4, ม.5  ติดต่อ ครูสุภารัตน์ เลาเหล็ก  098 - 2784847