ข่าวประชาสัมพันธ์

   ขอให้นักเรียนทุกคนเข้า LINE OPENCHAT ตามระดับชั้นของตนเอง ก่อนการลงทะเบียน
"นักเรียนต้องดูรายละเอียดของแต่ละรายวิชาให้ถูกต้องและแน่ใจ ก่อนกด ยืนยันการลงทะเบียน"นักเรียนที่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี/สาระเพิ่มเติม มีดังต่อไปนี้

  • ม.1 ได้แก่  1/6 , 1/7  ,  1/8  , 1/9  ,  1/10  ,  1/11 
  • ม.2 ได้แก่  2/6 , 2/7  ,  2/8  , 2/9  ,  2/10
  • ม.3 ได้แก่  3/5 , 3/6  ,  3/7  , 3/8  ,  3/9  ,  3/10 
  • ม.4  ได้แก่  4/4 , 4/5  ,  4/6  , 4/7  ,  4/8 
  • ม.5  ได้แก่  5/4 , 5/5  ,  5/7  , 5/8  

  • ลงทะเบียนเลือกรายวิชา  ระหว่างวันที่  26 ตุลาคม 2565 - 1 พฤศจิกายน 2565


สาระเพิ่มเติม.png

  • นักเรียนต้องศึกษารายละเอียดของแต่ละรายวิชาให้ถูกต้องและแน่ใจ ก่อนกด ยืนยันการลงทะเบียน"

Line 2_65.png

ยื่นคำร้องขอย้ายรายวิชา  หลังจากเรียนไปแล้ว 1 สัปดาห์ ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่  9 - 16 พฤศจิกายน 65  (ขอใบคำร้องขอย้ายรายวิชาได้ที่ ห้องวิชาการ)


ขั้นตอนการย้ายรายวิชาเลือกเสรีสาระเพิ่มเติม.png


 

icon_manual.png  คู่มือการลงทะเบียน  คู่มือการลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรีและสาระเพิ่มเติม

 


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรีและสาระเพิ่มเติม

1. นักเรียน คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 รายวิชาเท่านั้น และลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
    ***ข้อควรระวัง  นักเรียนต้องตรวจสอบรายวิชาที่เลือก รหัสประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล และห้องเรียน ของตนเองให้ถูกต้อง ก่อนกดยืนยัน


          รหัสผู้ใช้   : รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                                 
          รหัสผ่าน   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก 
               ตัวอย่าง   ชื่อ   :  เด็กชายสุภาพ เสียสละ
                           ผู้ใช้   :  99999     (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
                      รหัสผ่าน   :  99999    (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)

2. กรณีลงทะเบียนผิดพลาด ให้ติดต่อครูผู้ดูแล หรือสอบถามใน Line OPENCHAT  โดยจะพิจารณาบางกรณีเท่านั้น ดังนั้นนักเรียนจะต้องตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องก่อนกดยืนยัน 

3. การลงทะเบียนรายวิชา นักเรียนกดเลือกรายวิชาที่ "เลือกกิจกรรม"  และศึกษารายละเอียดหรือข้อมูลแต่ละรายวิชาได้ที่ "ข้อมูลเพิ่มเติม..."
การเข้าใช้งาน        
 (นักเรียน ม.1 จะได้รับเลขประจำตัวนักเรียนหลังการมอบตัว โดยรอจากประกาศของทางโรงเรียน หรือ )

4. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกรายวิชาตามวัน-เวลาที่กำหนด  ซึ่งหมายถึงนักเรียนไม่เข้าเรียนในรายวิชาสาระเพิ่มเติม นักเรียนจะได้รับผลการเรียนระดับ 0
5. จะขอย้ายรายวิชาได้หลังจากเรียนไปแล้ว 1 สัปดาห์