ข่าวประชาสัมพันธ์

   "นักเรียนต้องดูรายละเอียดของแต่ละรายวิชาให้ถูกต้องและแน่ใจ ก่อนกด ยืนยันการลงทะเบียน"นักเรียนที่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี มีดังต่อไปนี้

     ม.2 ได้แก่  2/6 ,2/7 ,2/8  ,2/9  ,2/10, 2/11

     ม.3 ได้แก่  3/5, 3/6 ,3/7 ,3/8  ,3/9  ,3/10 

     ม.4  ได้แก่  4/4, 4/5  ,4/6  ,4/7  ,4/8 

     ม.5  ได้แก่  5/4 ,5/5,5/7 ,5/8  


     **** นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกรายวิชาตามวัน-เวลาที่กำหนด  ซึ่งหมายถึงนักเรียนไม่เข้าเรียนในรายวิชาเลือกเสรี นักเรียนจะได้รับผลการเรียนระดับ 0 และ

     มีหน่วยกิตไม่ครบตามเกณฑ์การจบการศึกษา*****

     icon_manual.png  คู่มือการลงทะเบียน  คู่มือการลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรี

     • ลงทะเบียน          ระหว่างวันที่  16 - 21 พฤษภาคม 2566
     • ย้าย                    ระหว่างวันที่   29 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566
     • นักเรียนต้องศึกษารายละเอียดของแต่ละรายวิชาให้ถูกต้องและแน่ใจ ก่อนกด ยืนยันการลงทะเบียน"

     Capture.PNG2.PNG


     โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรี

     1. นักเรียน คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 รายวิชาเท่านั้น และลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
         ***ข้อควรระวัง  นักเรียนต้องตรวจสอบรายวิชาที่เลือก รหัสประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล และห้องเรียน ของตนเองให้ถูกต้อง ก่อนกดยืนยัน


               รหัสผู้ใช้   : รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                                 
               รหัสผ่าน   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก 


                    ตัวอย่าง   ชื่อ   :  เด็กชายสุภาพ เสียสละ
                                ผู้ใช้   :  99999     (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
                           รหัสผ่าน   :  99999    (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)

     2. นักเรียนจะต้องตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องก่อนกดยืนยัน 
     3. การลงทะเบียนรายวิชา นักเรียนกดเลือกรายวิชาที่ "เลือกกิจกรรม"  และศึกษารายละเอียดหรือข้อมูลแต่ละรายวิชาได้ที่ "ข้อมูลเพิ่มเติม..."
     การเข้าใช้งาน        

     4. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกรายวิชาตามวัน-เวลาที่กำหนด  ซึ่งหมายถึงนักเรียนไม่เข้าเรียนในรายวิชาเลือกเสรี นักเรียนจะได้รับผลการเรียนระดับ 0
     5. จะขอย้ายรายวิชาได้หลังจากเรียนไปแล้ว 1 สัปดาห์  

     0ECC1126-64DC-4F2C-88AA-731DE5A8A06D.png