ข่าวประชาสัมพันธ์

   "นักเรียนต้องดูรายละเอียดของแต่ละรายวิชาให้ถูกต้องและแน่ใจ ก่อนกด ยืนยันการลงทะเบียน"นักเรียนที่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติม มีดังต่อไปนี้

     ม.2 ได้แก่  2/6, 2/72/8, 2/92/10, 2/11

     ม.3 ได้แก่  3/63/7, 3/83/93/10, 3/11 

     ม.4  ได้แก่  4/4, 4/54/6, 4/74/8 

     ม.5  ได้แก่  5/4, 5/5, 5/7, 5/8  


     **** นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกรายวิชาตามวัน-เวลาที่กำหนด  ซึ่งหมายถึงนักเรียนไม่เข้าเรียนในรายวิชาเลือกเสรี นักเรียนจะได้รับผลการเรียนระดับ 0 และ

     มีหน่วยกิตไม่ครบตามเกณฑ์การจบการศึกษา*****

     icon_manual.png  คู่มือการลงทะเบียน  คู่มือการลงทะเบียนรายวิชาสาระเพิ่มเติม

     • ลงทะเบียน          ระหว่างวันที่  16 - 20 พฤษภาคม 2567 (ในระบบ)

     • นักเรียนต้องศึกษารายละเอียดของแต่ละรายวิชาให้ถูกต้องและแน่ใจ ก่อนกด ยืนยันการลงทะเบียน"

     Capture.PNG2.PNG


     โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรี

     1. นักเรียน คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 รายวิชาเท่านั้น และลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
         ***ข้อควรระวัง  นักเรียนต้องตรวจสอบรายวิชาที่เลือก รหัสประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล และห้องเรียน ของตนเองให้ถูกต้อง ก่อนกดยืนยัน


               รหัสผู้ใช้   : รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                                 
               รหัสผ่าน   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก 


                    ตัวอย่าง   ชื่อ   :  เด็กชายสุภาพ เสียสละ
                                ผู้ใช้   :  99999     (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
                           รหัสผ่าน   :  99999    (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)

     2. นักเรียนจะต้องตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องก่อนกดยืนยัน 
     3. การลงทะเบียนรายวิชา นักเรียนกดเลือกรายวิชาที่ "เลือกกิจกรรม"  และศึกษารายละเอียดหรือข้อมูลแต่ละรายวิชาได้ที่ "ข้อมูลเพิ่มเติม..."
     การเข้าใช้งาน        

     4. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกรายวิชาตามวัน-เวลาที่กำหนด  ซึ่งหมายถึงนักเรียนไม่เข้าเรียนในรายวิชาเลือกเสรี นักเรียนจะได้รับผลการเรียนระดับ 0

     5. จะขอย้ายรายวิชาได้หลังจากเรียนไปแล้ว 1 สัปดาห์  

                                                           กำหนดการรายวิชาเลือกเสรี.png