เลือกวิชาเลือก


21 ง30203 ช่างปักด้วยมือ
รับสมัคร: ม.4/4 , ม.4/5 , ม.4/6 , ม.4/7 , ม.4/8
สถานที่: 625
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูวิลาวัลย์ วิเศษโวหาร

สมาชิก 18 /30 คน
ปิดรับสมัคร

22 ง30214 การประดิษฐ์ของที่ระลึก
รับสมัคร: ม.4/4 , ม.4/5 , ม.4/6 , ม.4/7 , ม.4/8
สถานที่: เกษตร 3
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูวิมล ปัญญานันวงศ์

สมาชิก 24 /30 คน
ปิดรับสมัคร

23 ง30209 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
รับสมัคร: ม.4/4 , ม.4/5 , ม.4/6 , ม.4/7 , ม.4/8
สถานที่: 621
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูขวัญวิไล บุญยอด

สมาชิก 30 /30 คน
ปิดรับสมัคร

24 ง30214 การประดิษฐ์ของที่ระลึก
รับสมัคร: ม.4/4 , ม.4/5 , ม.4/6 , ม.4/7 , ม.4/8
สถานที่: คหกรรม1
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูวรินทร กาบสนิท

สมาชิก 30 /30 คน
ปิดรับสมัคร

25 ง30214 การประดิษฐ์ของที่ระลึก
รับสมัคร: ม.4/4 , ม.4/5 , ม.4/6 , ม.4/7 , ม.4/8
สถานที่: คหกรรม2
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูศิริเพ็ญ ดอนน้อยหน่า

สมาชิก 31 /30 คน
ปิดรับสมัคร

26 ส30261 ประวัติศาสตร์ล้านนา
รับสมัคร: ม.4/4 , ม.4/5 , ม.4/6 , ม.4/7 , ม.4/8
สถานที่: 433
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูศุทธ์นัชชา สารนันต์

สมาชิก 32 /30 คน
ปิดรับสมัคร

27 ท32202 การอ่าน
รับสมัคร: ม.5/4 , ม.5/5 , ม.5/7
สถานที่: 533
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูกนกวรรณ ทองคำ

สมาชิก 11 /20 คน
ปิดรับสมัคร

28 ท32204 วรรณกรรมปัจจุบัน
รับสมัคร: ม.5/4 , ม.5/5 , ม.5/7
สถานที่: 533
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูธีร์จุฑา แจ้งสว่าง

สมาชิก 11 /20 คน
ปิดรับสมัคร

29 ว30285 การออกแบบภาพกราฟิก
รับสมัคร: ม.5/4 , ม.5/5 , ม.5/7 , ม.5/8
สถานที่: 222
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์

สมาชิก 19 /20 คน
ปิดรับสมัคร

30 ว30287 การสร้างสื่อการสอน
รับสมัคร: ม.5/4 , ม.5/5 , ม.5/7 , ม.5/8
สถานที่: 216
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูเบญจมาศ สิยะวณิช

สมาชิก 4 /20 คน
ปิดรับสมัคร