เลือกวิชาเลือก


21 ท23204 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
รับสมัคร: ม.3
สถานที่: ห้องสมุด
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางสาวประภาพร อัตมะ

สมาชิก 25 /21 คน
ปิดรับสมัคร

22 ส20212 ธุรกิจเพื่อสังคม
รับสมัคร: ม.3
สถานที่: 423
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางอัญชลี ขาเลศักดิ์

สมาชิก 20 /21 คน
ลงทะเบียน

23 ส20219 กฎหมายในโลกสมัยใหม่
รับสมัคร: ม.3
สถานที่: 634
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูเทพประทาน พึ่งศาสตร์

สมาชิก 21 /21 คน
ปิดรับสมัคร

24 ง23223 การผลิตและแกะสลักสบู่
รับสมัคร: ม.3
สถานที่: คหกรรม 1
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูวรินทร กาบสนิท

สมาชิก 16 /21 คน
ลงทะเบียน

25 23208 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
รับสมัคร: ม.3
สถานที่: 623
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางขวัญวิไล บุญยอด

สมาชิก 22 /21 คน
ปิดรับสมัคร

26 ง23204 ธุรกิจการประดิษฐ์ของชำร่วย
รับสมัคร: ม.3
สถานที่: 622
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางแว่นแก้ว สิมณี

สมาชิก 13 /21 คน
ลงทะเบียน

27 ก23202 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
รับสมัคร: ม.3
สถานที่: 146
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางสาว สุนันทา เมืองนาคิน

สมาชิก 17 /21 คน
ลงทะเบียน

28 ง23224 คหกรรม
รับสมัคร: ม.3
สถานที่: คหกรรม 2
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูศิริเพ็ญ ดอนน้อยหน่า

สมาชิก 22 /21 คน
ปิดรับสมัคร

29 ศ20216 จิตรกรรมสร้างสรรค์
รับสมัคร: ม.3
สถานที่: 241
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูทิพย์มณี ทองกลาง

สมาชิก 8 /21 คน
ลงทะเบียน

30 ท31202 การแต่งคำประพันธ์2
รับสมัคร: ม.4/4 , ม.4/5 , ม.4/6 , ม.4/7
สถานที่: 535
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางเบญจพร สันตา

สมาชิก 11 /31 คน
ลงทะเบียน