เลือกวิชาเลือก


41 ง32201 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
รับสมัคร: ม.5
สถานที่: 623
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูขวัญวิไล บุญยอด

สมาชิก 18 /20 คน
ลงทะเบียน

42 ง30208 ขนมไทยพื้นบ้าน
รับสมัคร: ม.5
สถานที่: คหกรรม 1
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางสาววรินทร กาบสนิท

สมาชิก 20 /20 คน
ปิดรับสมัคร

43 ศ30234 การแสดงพื้นบ้าน
รับสมัคร: ม.5
สถานที่: นาฏศิลป์ 1
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางสุกันยา อินทิม

สมาชิก 26 /20 คน
ปิดรับสมัคร

44 ว30288 การสร้างสื่อการสอน
รับสมัคร: ม.5
สถานที่: 223
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูมรกต ทิพย์สุวรรณ

สมาชิก 24 /20 คน
ปิดรับสมัคร

45 ว30287 การสร้างเว็บไซต์ด้วย google slide
รับสมัคร: ม.5
สถานที่: 224
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูชนาธิป ปะทะดวง

สมาชิก 3 /20 คน
ลงทะเบียน

46 ว30271 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
รับสมัคร: ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3
สถานที่: วิทย์ 12
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางสาวสุมารินทร์ นิโรจน์

สมาชิก 16 /16 คน
ปิดรับสมัคร

47 ว30272 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รับสมัคร: ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3
สถานที่: วิทย์ 1, 236
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางสาวบุณณดา ยอดแก้ว, นางสาวอรจิรา ศรีสุข

สมาชิก 58 /58 คน
ปิดรับสมัคร

48 ว30273 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัคร: ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3
สถานที่: 236
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูบดินทร์ โทเพ็ชร

สมาชิก 14 /14 คน
ปิดรับสมัคร

49 ว30274 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
รับสมัคร: ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3
สถานที่:
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูเทศนิต เจริญปัญญาเนตร

สมาชิก 12 /12 คน
ปิดรับสมัคร

50 ง21241 ไฟฟ้าเบื้องต้น
รับสมัคร: ม.1
สถานที่: อุตสาหกรรม 5
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูกัลย์สุดา ชัยมิ่งขวัญ

สมาชิก 10 /32 คน
ลงทะเบียน