เลือกวิชาเลือก


31 ศ30234 การแสดงพื้นบ้าน
รับสมัคร: ม.5/4 , ม.5/5 , ม.5/7 , ม.5/8
สถานที่: นาฏศิลป์1
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูสุกันยา อินทิม

สมาชิก 24 /20 คน
ปิดรับสมัคร

32 ง30207 ขนมไทยพื้นบ้าน
รับสมัคร: ม.5/4 , ม.5/5 , ม.5/7 , ม.5/8
สถานที่: คหกรรม 2
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูวรินทร กาบสนิท

สมาชิก 20 /20 คน
ปิดรับสมัคร

33 ง30207 ขนมไทยพื้นบ้าน
รับสมัคร: ม.5/4 , ม.5/5 , ม.5/7 , ม.5/8
สถานที่: คหกรรม 1
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูศิริเพ็ญ ดอนน้อยหน่า

สมาชิก 13 /20 คน
ปิดรับสมัคร

34 ง30209 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
รับสมัคร: ม.5/4 , ม.5/5 , ม.5/7 , ม.5/8
สถานที่: 621
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูขวัญวิไล บุญยอด

สมาชิก 0 /20 คน
ปิดรับสมัคร

35 ว20287 การสร้างสื่อการสอน
รับสมัคร: ม.5/4 , ม.5/5 , ม.5/7 , ม.5/8
สถานที่: 224
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูภาณุพงค์ ชมภูติ๊บ

สมาชิก 20 /20 คน
ปิดรับสมัคร

36 ส30235 การปกครองท้องถิ่นไทย
รับสมัคร: ม.5/4 , ม.5/5 , ม.5/7 , ม.5/8
สถานที่: 424
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูฉวีวรรณ คำปัน

สมาชิก 19 /20 คน
ปิดรับสมัคร

37 ว30273 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัคร: ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3
สถานที่: 236
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูบดินทร์ โทเพ็ชร

สมาชิก 20 /16 คน
ปิดรับสมัคร

38 ว30272 ความถนัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รับสมัคร: ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3
สถานที่: ห้องโสตทัศนศึกษา
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูวีรวรรณ รินฤทธิ์

สมาชิก 45 /49 คน
ปิดรับสมัคร

39 ว30271 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
รับสมัคร: ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3
สถานที่: 231
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูสุมารินทร์ นิโรจน์

สมาชิก 17 /26 คน
ปิดรับสมัคร

40 ศ32227 ความถนัดทางวิชาสถาปัตยกรรม
รับสมัคร: ม.5/1 , ม.5/2 , ม.5/3
สถานที่: 243
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูเทศนิต เจริญปัญญาเนตร

สมาชิก 23 /13 คน
ปิดรับสมัคร