เลือกวิชาเลือก


31 ท31204 ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ2
รับสมัคร: ม.4/4 , ม.4/5 , ม.4/6 , ม.4/7
สถานที่: 536
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางปริศนา นิเท

สมาชิก 23 /31 คน
ลงทะเบียน

32 ส30261 ประวัติิศาสตร์ล้านนา
รับสมัคร: ม.4
สถานที่: 438
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นายประชัน ปันมิตร

สมาชิก 35 /35 คน
ปิดรับสมัคร

33 ส30241 เศรษฐกิจไทย
รับสมัคร: ม.4
สถานที่: 436
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นายเรืองโรจน์ กลิ่่นหอม

สมาชิก 41 /35 คน
ปิดรับสมัคร

34 ง30205 การบัญชีเบื้องต้น
รับสมัคร: ม.4
สถานที่: 623
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางขวัญวิไล บุญยอด

สมาชิก 27 /35 คน
ลงทะเบียน

35 ง30204 การบััญชีเบื้องต้น
รับสมัคร: ม.4
สถานที่: 622
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางแว่นแก้ว สินมณี

สมาชิก 41 /35 คน
ปิดรับสมัคร

36 ง30222 งานขนมไทย
รับสมัคร: ม.4
สถานที่: คหกรรม 2
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูวิมล ปัญญานันวงศ์

สมาชิก 20 /35 คน
ลงทะเบียน

37 ท32204 วรรณกรรมปัจจุบัน
รับสมัคร: ม.5/4 , ม.5/5 , ม.5/7
สถานที่: 534
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางกมลรัตน์ คำโมนะ

สมาชิก 11 /17 คน
ลงทะเบียน

38 ท32202 การอ่าน
รับสมัคร: ม.5/4 , ม.5/5 , ม.5/7
สถานที่: ห้องสมุด
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางสาวประภาพร อัตมะ

สมาชิก 4 /17 คน
ลงทะเบียน

39 ส30266 เหตุการณ์ปัจจุบัน
รับสมัคร: ม.5
สถานที่: 246
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางสิงห์ทอง ชาวคำเขต

สมาชิก 15 /20 คน
ลงทะเบียน

40 ส30236 การปกครองท้องถิ่นไทย
รับสมัคร: ม.5
สถานที่: 424
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางสาวฉวีวรรณ คำปัน

สมาชิก 19 /20 คน
ลงทะเบียน