เลือกวิชาเลือก


11 ท23202 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
รับสมัคร: ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8 , ม.3/9 , ม.3/10
สถานที่: 536
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูปริศนา นิเท

สมาชิก 26 /25 คน
ปิดรับสมัคร

12 ส20219 กฎหมายในโลกสมัยใหม่
รับสมัคร: ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8 , ม.3/9 , ม.3/10
สถานที่: 633
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูสนธยา อินทัฏฐาน์

สมาชิก 24 /25 คน
ปิดรับสมัคร

13 ศ20216 จิตรกรรมสร้างสรรค์
รับสมัคร: ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8 , ม.3/9 , ม.3/10
สถานที่: 241
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูสาวิตรี ฤทธิ์บูรณ์

สมาชิก 26 /25 คน
ปิดรับสมัคร

14 ง23223 การถนอมอาหารเบื้องต้น
รับสมัคร: ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8 , ม.3/9 , ม.3/10
สถานที่: คหกรรม 1
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูวิมล ปัญญานันวงศ์

สมาชิก 7 /25 คน
ปิดรับสมัคร

15 ง23223 การถนอมอาหารเบื้องต้น
รับสมัคร: ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8 , ม.3/9 , ม.3/10
สถานที่: คหกรรม 2
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูวรินทร กาบสนิท

สมาชิก 14 /25 คน
ปิดรับสมัคร

16 ง23242 โครงงานไฟฟ้า
รับสมัคร: ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8 , ม.3/9 , ม.3/10
สถานที่: อุต 1
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูสุพจน์ พึ่งวงค์

สมาชิก 29 /25 คน
ปิดรับสมัคร

17 ว20204 การใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อการออกแบบ
รับสมัคร: ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8 , ม.3/9 , ม.3/10
สถานที่: 223
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูมรกต ทิพย์สุวรรณ

สมาชิก 17 /25 คน
ปิดรับสมัคร

18 ว20205 เทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรม
รับสมัคร: ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8 , ม.3/9 , ม.3/10
สถานที่: 224
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูภาณุพงค์ ชมภูติ๊บ

สมาชิก 24 /25 คน
ปิดรับสมัคร

19 ท31202 การแต่งคำประพันธ์2
รับสมัคร: ม.4/4 , ม.4/5 , ม.4/6 , ม.4/7
สถานที่: 512
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูเบญจพร สันตา

สมาชิก 16 /30 คน
ปิดรับสมัคร

20 ท31204 ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ2
รับสมัคร: ม.4/4 , ม.4/5 , ม.4/6 , ม.4/7
สถานที่: 534
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูกมลรัตน์ คำโมนะ

สมาชิก 15 /30 คน
ปิดรับสมัคร