เลือกวิชาเลือก


11 ส20218 อาเซียนศึกษา
รับสมัคร: ม.2
สถานที่: 625
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางทิพวรรณ บุญหวาน

สมาชิก 18 /18 คน
ปิดรับสมัคร

12 ส20216 กฎหมายน่ารู้
รับสมัคร: ม.2
สถานที่: 625
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นาย สนธยา อินทัฏฐาน์

สมาชิก 18 /18 คน
ปิดรับสมัคร

13 ง22206 การวางแผนทางการเงิน
รับสมัคร: ม.2
สถานที่: 623
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางแว่นแก้ว สินมณี

สมาชิก 18 /18 คน
ปิดรับสมัคร

14 ง22202 การเงินเพื่อชีวิต
รับสมัคร: ม.2
สถานที่: 622
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางขวัญวิไล บุญยอด

สมาชิก 18 /18 คน
ปิดรับสมัคร

15 ว22209 การใช้งานระบบออนไลน์ด้วย Google Slides
รับสมัคร: ม.2
สถานที่: 223
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางสาวมรกต ทิพย์สุวรรณ

สมาชิก 6 /18 คน
ลงทะเบียน

16 ว22210 การใช้งานระบบออนไลน์ด้วย Google Site
รับสมัคร: ม.2
สถานที่: 216
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์

สมาชิก 11 /18 คน
ลงทะเบียน

17 ง22222 คหกรรม
รับสมัคร: ม.2
สถานที่: เกษตร 4
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูศิริเพ็ญ ดอนน้อยหน่า

สมาชิก 18 /18 คน
ปิดรับสมัคร

18 ศ20234 การแสดงพื้นบ้าน
รับสมัคร: ม.2
สถานที่: นาฏศิลป์ 1
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูสุกันยา อินทิม

สมาชิก 8 /18 คน
ลงทะเบียน

19 ท22202 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
รับสมัคร: ม.3
สถานที่: 515
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางสาวอาณดา อ่อนน้อม

สมาชิก 33 /21 คน
ปิดรับสมัคร

20 ท23204 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
รับสมัคร: ม.3
สถานที่: ห้องสมุด
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: นางสาวธัชกร จับใจนาย

สมาชิก 5 /21 คน
ลงทะเบียน