เลือกวิชาเลือก


1 ท22201 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 1
รับสมัคร: ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11
สถานที่: 515
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูอาณดา อ่อนน้อม

สมาชิก 19 /25 คน
ปิดรับสมัคร

2 ท22202 การใช้ห้องสมุด
รับสมัคร: ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11
สถานที่: ห้องสมุด
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูธัชกร จับใจนาย

สมาชิก 25 /25 คน
ปิดรับสมัคร

3 ท22202 การใช้ห้องสมุด
รับสมัคร: ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11
สถานที่: 245
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูประภาพร อัตมะ

สมาชิก 25 /25 คน
ปิดรับสมัคร

4 ว22207 kidbright
รับสมัคร: ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11
สถานที่: 222
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูภาณุพงค์ ชมภูติ๊บ

สมาชิก 18 /25 คน
ปิดรับสมัคร

5 ว22208 การใช้งานระบบออนไลน์ด้วย Google Sheet
รับสมัคร: ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11
สถานที่: 216
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์

สมาชิก 5 /25 คน
ปิดรับสมัคร

6 ส20206 เชียงรายศึกษา
รับสมัคร: ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11
สถานที่: 246
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูสิงห์ทอง ชาวคำเขต

สมาชิก 25 /25 คน
ปิดรับสมัคร

7 ศ20233 นาฎศิลป์พื้นเมือง
รับสมัคร: ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11
สถานที่: นาฏศิลป์1
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูสุกันยา อินทิม

สมาชิก 7 /25 คน
ปิดรับสมัคร

8 ง22201 ธุรกิจงานประดิษฐ์จากริบบิ้น
รับสมัคร: ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11
สถานที่: 621
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูวิลาวัลย์ วิเศษโวหาร

สมาชิก 14 /25 คน
ปิดรับสมัคร

9 ง22221 งานการสลักเพื่อการจัดตกแต่งอาหาร
รับสมัคร: ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11
สถานที่: คหกรรม 2
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูวรินทร กาบสนิท

สมาชิก 25 /25 คน
ปิดรับสมัคร

10 ง22241 ไฟฟ้าเบื้องต้น
รับสมัคร: ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11
สถานที่: อุตสาหกรรม 1
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูนิกร ชัยชนะพงษ์

สมาชิก 25 /25 คน
ปิดรับสมัคร