เลือกวิชาเลือก


21 ส30285 สิ่งแวดล้อมศึกษา
รับสมัคร: ม.4/4 , ม.4/5 , ม.4/6 , ม.4/7 , ม.4/8
สถานที่: 633
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูสนธยา อินทัฏฐาน์

สมาชิก 25 /25 คน
ปิดรับสมัคร

22 ง30201 การขายเบื้องต้น
รับสมัคร: ม.4/4 , ม.4/5 , ม.4/6 , ม.4/7 , ม.4/8
สถานที่: 622
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูขวัญวิไล บุญยอด

สมาชิก 26 /25 คน
ปิดรับสมัคร

23 ง30213 อาหารว่าง
รับสมัคร: ม.4/4 , ม.4/5 , ม.4/6 , ม.4/7 , ม.4/8
สถานที่: คหกรรม 1
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูวิมล ปัญญานันวงศ์

สมาชิก 25 /25 คน
ปิดรับสมัคร

24 ง30213 อาหารว่าง
รับสมัคร: ม.4/4 , ม.4/5 , ม.4/6 , ม.4/7 , ม.4/8
สถานที่: คหกรรม 2
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูวรินทร กาบสนิท

สมาชิก 26 /25 คน
ปิดรับสมัคร

25 ง30214 การแปรรูปอาหารเบื้องต้น
รับสมัคร: ม.4/4 , ม.4/5 , ม.4/6 , ม.4/7 , ม.4/8
สถานที่: เกษตร 3
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูศิริเพ็ญ ดอนน้อยหน่า

สมาชิก 25 /25 คน
ปิดรับสมัคร

26 ง30202 รู้คิดระวังภัย
รับสมัคร: ม.4/4 , ม.4/5 , ม.4/6 , ม.4/7 , ม.4/8
สถานที่: 621
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูวิลาวัลย์ วิเศษโวหาร

สมาชิก 25 /25 คน
ปิดรับสมัคร

27 ท32201 การเขียน
รับสมัคร: ม.5/4 , ม.5/5 , ม.5/6 , ม.5/7
สถานที่: 532
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูวิไลพร เสี่ยงกุศล

สมาชิก 21 /25 คน
ปิดรับสมัคร

28 ท32203 การอ่านพิจารณาวรรณกรรม
รับสมัคร: ม.5/4 , ม.5/5 , ม.5/6 , ม.5/7
สถานที่: 533
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูธีร์จุฑา แจ้งสว่าง

สมาชิก 10 /25 คน
ปิดรับสมัคร

29 ว30285 การออกแบบภาพกราฟิก
รับสมัคร: ม.5/4 , ม.5/5 , ม.5/6 , ม.5/7 , ม.5/8
สถานที่: 223
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูมรกต ทิพย์สุวรรณ

สมาชิก 26 /25 คน
ปิดรับสมัคร

30 ว30286 การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป
รับสมัคร: ม.5/4 , ม.5/5 , ม.5/6 , ม.5/7 , ม.5/8
สถานที่: 216
ครูผู้ดูแลวิชาเลือก: ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์

สมาชิก 21 /25 คน
ปิดรับสมัคร